Salgs- og leveringsbetingelser

1. Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for alle leverancer via følgende Rekrutteringsvirksomheder (områder):

 • INNOVATION SUPPORT A/S herefter kaldet REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE der indkluderer:
 • VERIO®
 • TALENT FINDER® partnere ved salg til KØBER.

Salg betyder i denne sammenhæng (men ikke begrænset hertil):

 • Rådgivende Ingeniører og Farmaceuter som konsulenter eller almindeligt ansatte
 • Rekrutteringsydelser, HR Software, udenlandsk arbejdskraft, Insourcing og Outsourcing
 • Rådgivende Ingeniører, IT Rådgivning, HR Software Rådgivning
 • Advokater og Revisorer
 • Headhunting og Genplacering
 • Kurser, Seminarer og temadage
 • Stiftelser af virksomheder, foreninger, fonde, spaltninger og fusioner
 • Patenter, Varemærker, Designbeskyttelse, Domæner og andre IP rettigheder
 • Certificeringer og Autorisationer
 • Opfyldelse, auditering og gennemgang af myndighedskrav

Købers generelle indkøbsbetingelser, uanset om disse er en bestanddel af Købers salgsdokumenter, herunder accept, kommer ikke i betragtning. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme.

Køber, Kontrahent, deltager, virksomhed eller statsinstitution benævnes herefter som Køber.

2. Tilbud og forbehold for levering af det bestilte

REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE’s skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks. REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE tilbud afgives med forbehold for mellemsalg.

Hvis timeforbruget overstiger betalingen for det først bestilte produkt ved simpelt timeforbrug eller bestillinger af nye varer, afholdelse af møder m.v. fraregnes det i de først indbetalte beløb. Der skal dernæst indbetales yderligere en saldo, hvis timeforbruget imellemtiden er overstiget det først bestilte og betalte. Nogle leverancer kan have leveringstid på op til 2 måneder og hvis der i denne periode fremkommer timeforbrug eller nye varekøb der leveres før de først bestilte kan sælger kræve nye betalinger for sine afholdte udgifter og timeforbrug. KØBER må derefter indbetale en eventuel difference FØR, at fuld levering kan finde sted. For enkelt timer til møder og telefontid afregnes minimum 995,- pr. time ex. moms.

3. Tilmelding

Tilmelding til og køb af vore ydelser er bindende uanset hvor lang leveringsperiode der er tale om, om der er sket dellevering af et produkt eller om en person standser i virksomheden, så er REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE berettiget til betaling. Såfremt der er modtaget en faktura er der 8 dages skriftlig reklamationsret fra modtagelse af en faktura.

4. Reklamationsret og fortrydelse

Ud over de 8 dages reklamationsret, kan Køber ikke gøre indsigelser, reklamation eller ophævelses-beføjelser gældende herunder enhver form for fortrydelse, ophævelse eller aflysning, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt. For ethvert juridisk krav kræves det at kravet er anmeldt pr. brev eller advokat og ikke overstiger 2 år. Efter 2 år er et krav mod selskabet forældet.

Ved manglende levering fra Køber, kan køber ikke kræve hel eller delvis betaling tilbage fra REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE uanset om et produkt er leveret fuldt ud eller ej.

I det omfang at REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE tilbyder en delvis reduktion i et beløb, afsluttes sagen og al levering standser indtil at denne sum er accepteret.

Såfremt at Køber ikke har opfyldt sine dokumentationskrav der skal til for at levere den samlede ydelse vil enhver omkostning i forbindelse med telefontid, møder og fremsendte rådgivninger blive faktureret, herunder fremsendelse af ansættelseskontrakter, IP rettigheder, stiftelser, certificeringer og autorisationer, dokumentationskrav, myndighedskrav og generelle tilsynsmyndigheders påkrav. I så henseende vil den samlede leveringstid blive pålagt opgaven fra det tidspunkt det er naturlig krævet i form af ordrebekræftelser, faktura eller lign.

5. Overdragelse af deltagerbeviser

Såfremt man bliver forhindret i at deltage i et arrangement kan pladsen overdrages til en kollega fra samme virksomhed. Overdragelsen sker gratis og kan finde sted én gang. Herefter tillægges et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

6. Aflysning af arrangement, undervisning, foredrag

Såfremt den konsulent, der står for et bestemt arrangement, ikke kan gennemføre grundet sygdom, kan REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE aflyse dette arrangement. Såfremt det er praktisk muligt vil REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE tilbyde at en anden konsulent gennemfører det aftalte arrangement. Såfremt det ikke er praktisk muligt at gennemføre arrangementet med en anden konsulent på det aftalte tidspunkt tilbyder REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE at gennemføre arrangementet på et andet tidspunkt aftalt med Køber. Såfremt et arrangement aflyses pga. af konsulentens sygdom eller force majeure, kan køber ikke gøre krav gældende mod REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE, hverken i form af erstatningskrav eller positiv opfyldelsesinteresse.

7. Eksterne konsulenter og leverandører

REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE forbeholder sig ret til at benytte sig af eksterne konsulenter, som er oplært og trænet i REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE koncepter. I givet fald hæfter REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE for sådanne eksterne konsulenter som for egne forhold. Disse faktureres med min. 995,- pr. time.

8. Særligt ved rekruttering

Såfremt et rekrutteringsforløb på foranledning af Køber ønskes tilendebragt før forløbet er afsluttet med fundet af de(n) bedst egnede kandidater, er Køber forpligtet til at betale pro rata i forhold til hvor i rekrutteringsforløbet der stoppes. Der betales som minimum altid for persontest og annoncering.

Såfremt Køber har fået præsenteret et antal egnede kandidater, men vælger at afslutte rekrutteringen uden ansættelse af en af de pågældende kandidater, betales der for medgået tid.

Såfremt Køber indenfor en periode af 3 måneder efter rekrutteringsforløbet er afbrudt, alligevel ansætter en af de af Talent Finder anbefalede kandidater, er Køber pligtig til at betale for hele rekrutteringsforløbet.

9. Priser

Alle priser angives i danske kroner ekskl. moms. Alle fakturaer fremsendes elektronisk. Ved et tillæg på 20 kr. pr faktura kan disse sendes som almindeligt frankeret brev.

10. Betalingsbetingelser

Betaling sker enten ved forudbetaling eller efter skriftlig kreditaftale. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2,0 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, og der tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. fremsendt rykker. Ved 2. rykker sendes sagen til inkasso, hvorefter der går nogle dage med Advokatinkasso, hvorefter saldoen alene kan indbetales til advokaten med dertil tilhørende salær, renter, gebyrer og evt. registrering i offentlige betalings-registre.

REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE forbeholder sig ret til at aconto afregne forholdsmæssigt i forhold til den medgået tid, køb af del-leverancer, leverings af certificeringer/autorisationer eller ved almindelige produkter og stiftelser. Såfremt der medgår ekstra tid ved møder, telefon, eller der opstår ekstra medgået tid hos 3. part, er REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE berettiget til at fakturere denne tid.

Køber er forpligtet til at foretage enhver betaling til REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE, som om at produktet er leveret til tiden, selvom levering eller arrangement bliver udskudt på foranledning af Købers forhold.

Køber er uberettiget til at modregne eller tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer, medmindre dette er skriftligt anerkendt at REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE.

11. Copyright

Rettigheder til alt skriftligt materiale tilhører REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE. Alt materiale udarbejdet af REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE, er beskyttet i henhold til ophavsret- og markedsføringsloven, hvorfor kopiering, mekanisk, fotografisk eller på anden måde gengivelse eller eftergørelse af skriftligt materiale eller dele heraf, er ikke tilladt, medmindre dette er skriftligt aftalt med REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE.

12. Ansvarsbegrænsning og begrænsning i returret

Køber kan ikke drage REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE og dennes samarbejdspartnere til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af køb af vore produkter, hvis der er sket fakturering af mandskabstimer eller ved deltagelse i rekrutteringsforløb og/eller arrangementer.

REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE hæfter ikke for driftstab, avancetab eller indirekte tab som følge af forsinkelse eller mangler som skyldes enten kunde selv, REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE eller 3. parts-leverandører. REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE underretter uden ugrundet ophold Køberen, såfremt der indtræffer force majeure.

Det påhviler til enhver tid Køber, at påse, at det som Køber gør som følge af køb af REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE ydelser, ikke er i strid med lovgivningen. Ligeledes påhviler det køber selv at vurdere hvorvidt REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE forslag vil fungere i virksomheden, hvorfor REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE ikke kan garantere for konkrete resultater.

I det omfang ydelser afholdes uden for Købers adresse, er Køber ansvarlig for deltagernes ansvarspådragende adfærd og skal friholde REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE og ethvert erstatningskrav fra tredjemand.

Køber skal til enhver tid betale enhver udgift, der er medgået til rådgivning og timeforbrug og vor ansvarsbegrænsning reduceres til det effektive restbeløb, som en kunde måtte anses at have til gode. Ved bestilling af kombinationsprodukter f.eks. et selskab og et varemærke, skal der altid faktureres for medgået tid eller anvendelse af 3. part ekspertise i det pågældende land, herunder men ikke begrænset til, juridisk og regnskabsmæssig assistance, rådgivning eller andet arbejde som er udført af mennesker. Mandskabstimer fratrækkes enhver ordre og der kan kræve merindbetaling, hvis køber stadig ønsker den pågældende vare, service eller registrering.

Såfremt der leveres ydelser som involvere ydelser for udenlandske indkøbte produkter, så bortfalder enhver returret uanset hvor forsinket et produkt er. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser fra udenlandske partnere eller eksterne partnere i Danmark. Hvis køber er privat gælder købeloven i sit fulde omfang, dog undtaget nærværende afsnit.

13. Ændringer

REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE udvikler løbende sine produkter, og derfor kan der forekomme ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden og det trykte materiale. Vi forbeholder os ret til at ændre tid, sted, pris, underviser og indhold, samt ret til at aflyse et produkt. Hvis REKRUTTERINGSVIRKSOMHEDERNE aflyser et produkt, tilbagebetales det honorar, produkt betaling eller lign., med fradrag for de allerede afholdte udgifter, herunder timebetaling, 3. parts leveringer og betaling til 3. mand.

14. Tvister, lovvalg og værneting

Hvis en tvist eller uoverensstemmelse efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, skal tvisten afgøres ved Sø og handelsretten i København. Parterne har dog aftalt at parterne skal acceptere og deltage i retsmægling ved retten, der dermed betaler hver sin del af omkostningerne hertil f.eks. ved 3. parts repræsentant, advokat eller rådgiver.